http://photo.unian.net

Õàñèäñêèå ïàëîìíèêè (ïðèâåðæåíöû îäíîé èç âåòâåé èóäàèçìà) âî âðåìÿ ïðàçäíîâàíèÿ åâðåéñêîãî Íîâîãî ãîäà – Ðîø à-Øàíà â Óìàíè, â ïîíåäåëüíèê, 17 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. Ðîø à-Øàíà – Íîâûé ãîä, 5773-é îò ñîòâîðåíèÿ ìèðà ïî åâðåéñêîìó êàëåíäàðþ, íàñòóïèò ñ çàõîäîì ñîëíöà â âîñêðåñåíüå, 16 ñåíòÿáðÿ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî â ýòîò äåíü, êîòîðûé ÷àùå íàçûâàþò «øåñòûì äíåì òâîðåíèÿ», Áîã çàâåðøèë ñîòâîðåíèå ìèðà è ñîçäàë ïåðâîãî ÷åëîâåêà – Àäàìà.  èóäàèçìå Íîâûé ãîä ïðàçäíóåòñÿ ñ íàñòóïëåíèåì ìåñÿöà òèøðåé äâà äíÿ ïîäðÿä è ïðèõîäèòñÿ íà ðàçíûå ÷èñëà ãðèãîðèàíñêîãî êàëåíäàðÿ. Òîðæåñòâà òðàäèöèîííî íà÷èíàþòñÿ ñ çàõîäîì ñîëíöà íàêàíóíå, ýòîé îñåíüþ – 16 ñåíòÿáðÿ.  êàíóí Íîâîãî ãîäà åâðåè ïðèâåòñòâóþò äðóã äðóãà ïîæåëàíèåì: «Ïóñòü âàì áóäåò çàïèñàíî òîëüêî õîðîøåå â ýòîì ãîäó». Äðåâíåå ïðåäàíèå ðàññêàçûâàåò, ÷òî íà íåáåñàõ â îãðîìíîé òîëñòîé Êíèãå æèçíè çàïèñàíû èìåíà âñåõ æèâóùèõ íà çåìëå.  äíè Ðîø à-øàíà Áîã îòìå÷àåò â ýòîé êíèãå, êàêàÿ ñóäüáà æä¸ò âñåõ æèâóùèõ íà çåìëå: «êîìó æèòü è êîìó óìåðåòü, êîãî îæèäàåò ïîêîé è êîãî – ñêèòàíèÿ, êîãî – áëàãîïîëó÷èå è êîãî – òåðçàíèÿ, êîìó ñóæäåíà áåäíîñòü è êîìó – áîãàòñòâî». Äî íà÷àëà ïðàçäíè÷íîé òðàïåçû ïðèíÿòî åñòü ÿáëîêè â ìåäó. Âî âðåìÿ òðàïåçû åäÿò ãîëîâó ðûáû, ãðàíàò, áëþäà èç ìîðêîâè, ñâåêëû è äðóãèõ ïëîäîâ, íàçâàíèÿ êîòîðûõ íà èâðèòå èëè èäèø àññîöèèðóåòñÿ ñ äîáðûìè ñîáûòèÿìè. ëÿ ÷åñòâîâàíèÿ ïàìÿòè îñíîâàòåëÿ õàñèäèçìà – öàäèêà Íàõìàíà è ïðàçäíîâàíèÿ Íîâîãî ãîäà â Óìàíü ñúåçæàþòñÿ ïàëîìíèêè – â ýòîì ãîäó èõ ïðèáûëî îêîëî 23 òûñÿ÷. Ôîòî Åâãåíèÿ Ìàëîëåòêè / ÓÍÈÀÍ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.