http://photo.unian.net

Ñóäåáíîå çàñåäàíèå ïî ðàññìîòðåíèþ õîäàòàéñòâà ïðîêóðàòóðû îá èçáðàíèè ìåðû ïðåñå÷åíèÿ îòñòðàíåííîìó îò äîëæíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ôèñêàëüíîé ñëóæáû Ðîìàíó Íàñèðîâó, â Êèåâå, 4 ìàðòà 2017 ã. Ôîòî Ñîêîëîâñêàÿ Èííà / ÓÍÈÀÍ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.